Bjärke Energi

Fiberprojekt Loo-Långared

IMG_7364

Detta är vårt största fiberprojekt genom tiderna! Loo och Långared med omnejd ska få fiber.

Status 2019-06-26: I nuläget är ca 75% av kunderna som beställt i området igång och surfar med sin fiberanslutning. All detaljplanering är klar men grävarbete kvarstår runt Häckelid, Örbacken samt några enstaka mindre sträckor i Långared. I Loo pågår nu den sista grävinsatsen runt Östäng. Om ni ännu inte grävt er del i trädgården vore sommaren en bra tid att bli klar. Meddela oss så snart ni grävt och borrat in slangen i huset så ska vi boka in en dag och tid för det sista momentet!

Status 2019-01-09: De flesta planeringarna för Loo och Långared är nu klara. I Vänga pågår planeringen för Häckelid. Där ska vi också sätta en ny transformatorstation. Enstaka grävinsatser till ett fåtal kunder återstår i Långared medan området Tvärslätt-Trålanda-Kvarntorpet kommer att startas upp igen under kvartal I.

Status 2018-11-30: I Loo färdigställer vi just nu Tvärslätt och kvar att göra är Ruus, Sävekärr, Trålanda och Östäng. All planering är dock klar. Prel. grävstart i Ruus är januari. I Långared har vi en transformatorstation kvar att göra klar och där väntar vi på bygglovet. I Vänga pågår ett par planeringar. Äspenäs är klart.

Status 2018-09-27: I Långared by är i stort sett all grävning klar. Däremot har vi en del småsträckor och inkopplingar av el kvar att göra i närområdet. Dessutom har vi bl.a. Örbacken-Prästavägen kvar att gräva där vi väntar på ett par tillstånd. I Loo har vi den senaste tiden haft ett uppehåll i grävarbetet men startar upp igen i oktober. Nästa sträcka är Tvärslätt-Örbacken-Östäng. I Vänga har vi en del mindre sträckor kvar. Totalt är nu 60% av de beställda fastigheterna anslutna och klara och ytterligare 20% har slang vid sin tomtgräns! Påminnelse – Glöm inte att anmäla till oss när ni grävt på er egen tomt så att vi kan slutföra er anslutning.

Status 2018-05-30: Grävarbeten fram till Lommerhall är nu klara. Dessutom har byggloven kommit och stationerna kommer att sättas på plats innan semestern.Därefter kommer vi att kunna blåsa i fiberkabel mot Tvärslätt och kunna driftsätta kunder utmed sträckan. Beredningen för fortsatta sträckan börjar också bli klar.

Status 2018-01-04: Sträckan med el och fiber som går mellan Loo-Trålanda-Östäng har nu kommit en bit. Just nu inväntar vi två bygglov för våra transformatorstationer i Trålanda innan vi kan fortsätta. Dessa måste sättas på plats och driftsättas under grävarbetets gång innan vi fortsätter vidare mot Östäng. Beredningen med marköverenskommelser osv pågår också i området.

Status 2017-11-13: Projektet fortskrider och nästan hälften av alla beställningar är nu i drift. Det senaste som blev klart är i Äspenäs där vi satt nya skåp och även grävt nya serviskablar till några hus. Vi har även dragit slang till andra sidan Östra Antenvägen samt plockat upp slang på ett par ställen som förlades för ett några år sedan i samband med andra arbeten. Vi har också påbörjat en del rasering av den gamla luftledningen i Loo och Lommerhall som nu ersatts av jordkabel. Planering pågår nu i Tvärslätt-Östäng samt Häckelid och Tegelkärr.

Status 2017-09-08: Luftledningssystemet i Brogärdeområdet ersätts nu successivt med jordkabelnät. Därefter blir det ihopkoppling av slangsystemet inne bland husen innan vi kan börja blåsa fiberkabel. I Loo har vi satt en transformatorstation och blivit i stort sett klara med högspänningskablarna. Det återstår dock en del lågspänningssträckor kvar att gräva ned. I Frishulan fortsätter grävarbetet ytterligare ett par veckor. I övrigt fortsätter en del små jobb runtom i hela projektets område samt beredningar för bl.a. Östäng och Häckelid.

Status 2017-08-24: I stora delar av Vänga är grävarbetet klart och vi har nu förberett med fiber och switchar i området. Detta innebär att vi inom kort kan börja driftsätta kunder! Meddela oss om ni grävt er del klar så att ni kommer med i dokumentationen inför nästa steg – anslutningen.

Status 2017-08-15: Grävarbete pågår nu mellan Loo – Frishulan. Dessutom görs en del mindre sträckor samt färdigställanden. Planeringen av sträckan Loo – Östäng pågår fortfarande. Området Vänga mot Anten är relativt besvärligt och där pågår nu en planering för att få till så bra förutsättningar som möjligt.

Status 2017-05-09: Runt Prästgården i Långared är nu vårt arbete med lågspänningsnätet klart. Vi har även kunnat rasera de gamla ledningarna. Fiber till området kommer i samband med gc-vägen som startar upp inom kort. I övrigt pågår grävarbete med både fiber och lågspänningskablar vid Hällnäsvägen. I Börta har vi förlagt fiberslang samt gjort om ett antal elserviser fram till kunder. I Vänga har grävarbetet också fortsatt. Vi har dessutom förberett för en ny transformatorstation i Skomakarsten som ska anlända vecka 19. Denna kommer att möjliggöra att vi kan spänningssätta flera av de nya elkablarna i området. Samtidigt med ovanstående pågår plöjning av fiber mellan Abrahamstorp-Kärra där vi hunnit halvvägs.

Status 2017-05-04: Loo Östäng är ett område som närmar sig grävstart. Det pågår dock fortfarande en beredning och diskussioner om marktillstånd m.m. När de stora delarna av Långared och Vänga är klara flyttar sig grävlaget mot Däckstället och utgår därifrån. Detta borde vara efter semesterperioden.

Status 2017-04-12: De som beställt fiber runt Prästängsvägen i Långared har nu fått slang vid tomtgränsen. Så snart grävarbetet vid gång- och cykelvägen är klart kommer vi att kunna driftsätta området. Just nu pågår även arbete vid Mjönäsvägen. Vår ambition är att behålla det grävlaget till dess att Långareds by är klar.

Om ett par veckor startar vi sträckan Abrahamstorp-Kärra. Där är det mycket gräv som väntar.

I Vänga pågår grävarbeten med två maskiner. Vi arbetar runt Deragården och Brogärde. Här görs både ett omfattande eljobb samtidigt som vi drar fram fiber. Under maj månad kommer vår nya transformatorstation som ska förse området med ström. I Börta gräver vi för att fiberansluta ett antal kunder på spridda platser.

Status 2017-02-01: Just nu pågår grävarbete vid Bruketvägen samt upphängning av fiber i Ingelund. Vi arbetar också med att ge Långared skola samt Alberthallen fiber. I Vänga är vi strax klara med sträckan Brattås – Skräddaregården och rör oss sedan mot Deragårdsvägen.

Status 2016-12-16: Fastigheter på Prästängsvägen bakom missionskyrkan i Långared kommer att se en av våra grävmaskiner i området inom kort. Grävlaget flyttar sig dit i januari och kommer att gräva för fiber till de som beställt.

Status 2016-12-09: Grävarbeten fortsätter på flera platser och nu har vi sedan någon vecka tillbaka även startat upp i Vänga. Inom kort drar arbetet igång med att bygga gång- och cykelväg i Långared. Den nya sträckningen är mellan Prästavägen och ett par hundra meter längs Långaredsvägen mot Loo. I samband med detta kommer vi att bygga vägbelysning samt ta med både el- och fiberkabel.

Status 2016-11-09: Vi har ett par ställen där vi försökt att trycka under vägen för att koppla ihop fibernätet på ena sidan med kunder på andra sidan. Detta gäller bl.a. Långaredsvägen mellan Bryngelsgården och Mårtensgården. Då inte tryckningen blivit lyckosam kommer vi nu att gräva den aktuella sträckan istället vilket finns med i planeringen framöver.

Status 2016-11-07: Nu är snart arbetet klart mellan Loo-Mölnemad där vi kommer att koppla in de nya elkablarna i området på torsdag-fredag. Det kommer både tas ned luftledningar som inkoppling av nya jordkablar och ny transformatorstation. När detta är klart kommer en maskin med grävlag att starta upp i Vängaområdet. Inom kort är även Börta grind klart för inkoppling. Vi har en del hängfiber kvar att hänga upp på de korta sträckor där grävning inte är möjlig som t.ex. vid Tegelkärr, Ingelund, Börta. Detta ligger med i planeringen framöver. Vi håller på med en beredning som detaljplanerar området vid Swelogent i Loo vilket kan innebära att ni som har mark i området kan bli kontaktade av Jonas. Av de drygt 300 fastigheter som beställt en fiberanslutning är nu nästan 100 fastigheter driftsatta och surfar genom Bjärkefiber!

Status 2016-08-29: Nu har grävarbetena varit igång ett par veckor efter sommarstoppet. Vi fortsätter just nu i Loo/Snurrebo för att sedan ta oss an Loo/Vallen. Efter den sträckningen drar sig detta grävlag mot Vänga och startar upp det området. Det andra grävlaget som går heltid på projektet är just nu vid herrgården i Långared för att sedan röra sig mot missionskyrkan och fotbollsplanen. Samtidigt färdigställer vi ett grävarbete i Ingelund där vi inom kort även ska slutföra sträckan med hängfiber.

Har ni grävt klart er egen del på tomten? Glöm inte att meddela oss detta i så fall!

Status 2016-06-02: Nu är detaljplaneringen fram till Mölnemad klar. Grävarbeten runt Mårtensgården är klart inom kort. Detaljplaneringen för fortsättningen därifrån mot Missionskyrkan pågår. Vi har de senaste månaderna anslutit och driftsatt en mängd kunder vilket är riktigt roligt att se.

Status 2016-05-24: Vi kommer nu att arbeta längs Frishulevägen mot Loo. På den aktuella sträckan blir det begränsad framkomlighet under arbetstid då vi har svårt att flytta kabeltrummor m.m. av vägen vissa stunder. Finns det möjlighet att åka via Tvärslätt under dessa dagar vore det mycket välkommet för oss. Tack för förståelsen!

Status 2016-05-10: Nu börjar vi se helheten även för de sista områdena kring Loo och Vänga som ligger för detaljplanering just nu. Flera bygglov och tillstånd är klara vilket gör att vi kan fortsätta framåt med den planen som ligger.

Status 2016-05-03: Nu pågår fiberprojektet i alla dess delar. Vi både ansluter kunder för driftstart, vi gräver på flera ställen samt gör detaljplaneringen för de sista områdena. Hög puls med andra ord! De två grävlagen som befinner sig på heltid är just nu i Långared och arbetar mellan Mårtensgården och Dalen samt i Loo och kommer att ta sig mot Mölnemad.

Status 2016-04-13: Just nu pågår grävarbeten från Dammbacken mot Lilla Loo. I dagarna når vi fram och fortsätter då mot Loo damm. Alla som beställt längs grävsträckan får nu slang vid sin tomtgräns. Vi gräver också kring Mårtensgården i Långared och detta tar ca en månad till innan det blir klart. Efter det arbetet ska vi gå tillbaka till flera områden vi redan grävt klart på för att återställa efter den blöta grävsäsongen som varit.

Detaljplaneringar som pågår är Vänga samt Loo mot Mölnemad. Vi planerar även klart vissa mindre områden inne i Långared såsom Missionskyrkan mot Alberthallen samt området runt Ollevivägen.

Status 2016-02-04: Idag monteras äntligen den efterlängtade utrustningen som möjliggör signalen att komma fram till Långared över sjön för att skickas vidare i fibernätet till alla kunderna! Nu kommer arbetet med att blåsa fiberkabel i slangarna och inom kort kommer vi att börja svetsa in fiberkabeln i kundernas hem.

Status 2016-01-05: Sedan en tid tillbaka har vi även lämnat ut hela Vängaområdets beställningar till vår beredare som nu kommer att planera för el- och fibernätet. Om ni äger mark i området kommer ni förmodligen att bli kontaktade framöver.

Status 2015-12-08: Har ni planerat er egen grävinsats ännu? Om inte kan det vara idé att börja fundera på var och hur ni ska göra detta. Bjärke Energi gräver endast fram till anslutningspunkten vid tomtgränsen och inte fram till husväggen. Behöver ni hjälp med detta ber vi er att kontakta en entreprenör för ändamålet.

Status 2015-12-07: Nu börjar det närma sig driftstart då vi blåst fiberkabel fram till en del hus. För att kunna slutföra själva anslutningen väntar vi nu på att vår kommunikationsoperatör Zitius ska få startat upp en större växel för området. Detta är på gång och så snart den är på plats kommer vi att börja svetsa fiberkablar hemma hos våra kunder.

Status 2015-10-26: Nu är hängfibern klar och då också förbindelsen mellan Mjönäs och Dammbacken. Vi har lämnat slang vid tomtgränsen hos ca. 40-50 fastigheter som beställt en fiberanslutning. det är nu dags för dessa kunder att gräva sin del av grävningen på sin egen tomt. Vi kommer att skicka ett brev med information om detta till berörda fastigheter. Vi har även några fastigheter i Vänga som sedan ett par år tillbaka har slang i tomtgränsen som nu blivit ihopkopplade med det nya slangsystemet. Den egna grävinsatsen kan påbörjas även för dessa. Detaljplaneringen för vidare fiberutbyggnad mot Loo pågår.

Status 2015-08-20: Just nu pågår att färdigställa hängfibern mellan Långareds kyrka och Bryngelsgården samt grävningen mellan Attholmen och  Nytorp. Sedan är det klart att förlägga och svetsa fiber hela vägen mellan Mjönäs och Nytorp. Mellan Mjönäs och Vagnshed har vi också ett färdigt slangsystem som kan få fiber. I övrigt pågår även detaljplanering samt inväntan av ett par tillstånd.

Status 2015-06-29: Delar av Mjönäs har blivit klart med den första grävinsatsen. Vi har även förberett i stolparna för den hängkabel som ska hängas till Bryngelsgården. Därefter fortsätter vi med slang fram till Attholmen. De sträckorna som nu ligger närmast är också Attholmen-Nytorp och Mjönäs-Hällnäs udde.

Status 2015-06-08: Området mellan Attholmen och Dammbacken har nu lämnats ut för detaljplanering. För er som beställt en fiberanslutning i detta område kan det nu bli samtal och diskussioner med vår beredare om bl.a. sträckningen av kabeln.

Status 2015-05-29: Alla fiberskåp är utplacerade och klara på sträckan Mjönäs-Börta. Fiberkabeln ska nu blåsas igenom och sedan svetsas. På sträckan till Ulvarås saknas det en del. Elkabeln över sjön är spänningssatt medan fiberkabeln har lite svetsarbete kvar innan den kan börja skicka signalen över sjön.

Status 2015-05-20: Möte i Albert hall med Loo Intresseförening. Information om fiberprojektet.

Status 2015-05-19: Vi arbetar med att göra en checklista för kunderna. Denna kommer tydligt att visa arbetsgången för er fiberanslutning.

Status 2015-04-29: Den första fibersträckan mellan sjön och vårt kopplingsskåp på Långaredssidan är klar och ska svetsas.

Status 2015-04-07: P.g.a. den höga arbetsbelastningen har vi beslutat att inte gräva på kundernas egna tomter. Man ombesörjer alltså själv grävningen från tomtgräns och in till husväggen.

Status 2015-03-23: Idag startar grävarbetena på båda sidor om sjön. På Kvarnabosidan är det en mindre sträcka som ska grävas och fiberkabeln svetsas sedan ihop med sjökabeln. I Mjönäs börjar vi med grävarbeten som nu kommer att pågå under en lång tid framöver.

Status 2015-03-17: Sjökabeln är nu förlagd! Allt gick bra och vi tackar markägarna på båda sidor om sjön för ”lånet” av uppställningsplats.

Status 2015-03-10: Under kommande vecka kommer sjökabeln att förläggas över Anten.

Status 2015-02-25: Planeringen för sjökabeln är i full gång och vi närmar oss dagen för iläggning. Detta ska vara klart senast 1 april. Vårt grävlag som ska börja med grävningar på Långaredsidan beräknas starta upp där inom ett par veckor.

Status 2014-12-08: Arbetet med att planera sjökabelförläggningen pågår. Beredningen på båda sidor av sjön är dock klar och vi kommer att börja med grävarbetena i början av januari. Detta kan påbörjas trots att sjökabeltillståndet ännu inte är klart.

Status 2014-11-21: Länsstyrelsen lämnade ett muntligt tillstånd för förläggning av sjökabel över Anten. Alla mark- och vattenägare har nu godkänt. Nu går planeringen av denna speciella förläggning in i en mer intensivt skede.

Status 2014-11-04: Tillståndet ännu inte godkänt. Återstår två hemman på var sin sida av Anten som innebär att alla ägare i dessa ska godkänna sjökabeln innan start. Arbete med att anlita en ändamålsenlig pråm för arbetet pågår.

Status 2014-10-15: Beredningen pågår för fullt. Vi inväntar nu tillstånd från Länsstyrelsen för den sjökabel som ska läggas som start på projektet. Ansökan är skickad för länge sedan men tillståndet dröjer.

Status 2014-08-20: Alla beställningar har nu inkommit. Detaljplanering med kontakter med fastighetsägare i området kring Mjönäs pågår sedan i våras. Nu inkluderas även Hällnäs och Vagnshed.