Våra fiberområden

Här finns vårt fibernät.

Sjövik

Vi har sedan vintern 2014 etablerat fibernätet i norra delen av Sjövik. Därifrån har vi påbörjat utbyggnaden genom samhället genom förläggning via Lindåsvägen. Vi finns också på Östad byväg samt i Krokamad.

I december 2016 påbörjades arbetet med att förlägga fiber från samhället mot Kärret. Här saknades under en tid en sträcka med hängfiber som var på plats maj 2018. Därefter kunde fastigheter ändå fram till vår sydligaste del av vårt nätområde börja anslutas. 2017 har vi också grävt i gatorna inne i samhället. Här har det mestadels frästs i asfalten. Under 2020 kommer även en satsning på västra sidan av Östadsvägen att göras. Här pågår planering och diskussioner med markägare.

Lerums kommun byggde om gång- och cykelvägen utmed Sjöviksvägen 2017 där vi lagt med fiberslang på samma gång.

I Järnbo är planeringen för fiber till ett antal hus i stort sett klar och grävarbeten pågår. Planen är att kunna koppla in kunderna på fibernätet under sommaren 2021.

Östad/Anten

Området runt Östad har fiber på båda sidor om väg 190. Östad Stiftelse har anslutit eller förberett sina fastigheter för fibernätet vilket också gäller i Hjällnäsområdet. I Anten har vi fiber på västra sidan av väg 190 samt längs banvallen mot Kvarnabo. I Anten stationssamhälle samt Ödegärdet har fiber byggts under 2020.

Kvarnabo                              

I Kvarnabo finns fibernätet utbrett längs gamla landsvägen. Under 2017 förbättrades elnätet i Björsbo och i samband med det anslöts ett antal villor till fibernätet. Under 2019 lades telestationen i Kvarnabo  ned. Vi förberedde i god tid för att fibrera området och i juni 2018 skickades information och  beställningsmöjlighet till berörda fastigheter på Gamla Kvarnabovägen. Dock blev det endast 37 % anslutningsgrad i området. Vi samförlade el och fiber ihop med Skanovas grävning. Skepplandavägen och Hundsjövägen planeras under 2020 och där är det nästan klart för grävstart.

Grandalen                            

På västra sidan om väg 190 har vi haft ett stort jobb med el- och fiberförläggning mellan Jutamossen-Hyttan-Grandalen. Här har en hel del fastigheter fiberanslutit sig.

Gräfsnäs                            

I och runt Gräfsnäs finns fibernätet utbrett. Runt Bäckvägen och Plantskolevägen har vi många anslutningar och där slutfördes arbetet med ett flertal fastigheter under våren 2015. Sedan anslöts även fastigheter på Slottsparksvägen, Kungsallén och Bäckvägen. I området mellan Gamla Kvarnabovägen och Slottsparksvägen har vi i samband med va-arbeten och vägbyggnation förlagt fiberkanalisation för att möjliggöra anslutningar.

Vi har idag ca. 150 anslutna kunder i Gräfsnäs

Mjölsered   

En hel del fastigheter har fått en fiberanslutning till sin fastighet.

Sollebrunn

Vårt fibernät började med att gå genom Sollebrunn från söder till norr. Genom gång- och cykelvägsprojekten har vi nått Borrås, Mörlanda och Grunntorp. I Sollebrunn har vi nu fibernät i stort sett hela samhället. Ett stort jobb som påbörjades 2016 och som under 2017 grävdes och anslöt kunder. På de flesta gator återstår endast de som ännu inte grävt sin del ännu.

Vi har idag ca.300 anslutna kunder i Sollebrunn.

Lagmansered-Koberg                       

Vi har förlagt fiberkabel i samband med elarbeten längs RV42 mellan Sollebrunn-Lagmansered och sedan vidare till Koberg genom ett samarbete med Kobergs Godsförvaltnig. Genom detta har vi längs vägen kunnat erbjuda ett flertal fastigheter att ansluta sig till Bjärkefiber.

St Mellby                   

I Mellby har vi en anslutningspunkt vid Holmaberget och därifrån anslutit fastigheter i närområdet och i Bjärlanda. Tack vare gång- och cykelvägen mellan Sollebrunn och Stora Mellby har vi nu förbindelse med Mellby även in i samhället på andra sidan vägen. En utbyggnad mot Jordala-Hede och ett stort område runt omkring påbörjades också 2016 och pågår fortfarande. Vi har även fiberanslutit Alingsåshems lägenheter på Skogslyckegatan/Rosenlundsvägen.

Grävarbetet på bl. a. Lindgatan, Skogslyckegatan, Bygatan och Prästvägen samt till skolan är också klart.

Gendalen/Glossbo          

Vi har sedan flera år tillbaka fibernät som sträcker sig genom Gendalen längs banvallen. Detta går mot vindkraftverket och sedan vidare mot Glossbo. I Gendalen har ett antal fastigheter anslutits. Detta har gjorts genom flera mindre delprojekt under 2015 och 2016. Många fastigheter i Glossbo har också kunnat anslutas efter grävarbeten i området under 2017.

Magra                

Vi har fibernät till Magra från både Mörlanda samt från Bjärlanda. På detta sätt finns vi på båda sidor om vägen samt att vi även är med längs den nya gång- och cykelvägen som byggdes 2014. Från Magra förgrenas sedan fibernätet mot Uplo. Under våren 2016 anslöt vi hus på ena sidan av Rännevägen och sedan lite runtomkring. I slutet av 2020 startas planeringen för fortsatt utbyggnad i och runt Magra och Mörlanda. Den sista delen av grävinsatsen i Mörlanda startades upp i augusti 2021. När den är klar väntas en större insats i Magra att startas upp. 

Långared/Loo/Vänga       

Ett projekt som är vårt största fiberprojekt någonsin startade våren 2014. Innan 2015 fanns inget fibernät alls i området. I mars lades sjökabeln i Anten mellan Kvarnabo och Mjönäs vilket var själva startskottet på projektet. Grävarbeten har varit igång sedan dess i området och är i stort sett klart. Det är enstaka sträckor kvar som kommer att slutföras under 2020.

Vi har idag ca. 375 anslutna kunder i Långared/Loo/Vänga.

Bergstena

Vårt fibernät finns tillgängligt i stora delar av Bergstena. Vi har även ett stort antal anslutna fastigheter i området. 

Östadkulle                 

I oktober 2014 höll vi genom samarbete med ett antal intressenter ett informationsmöte för Lena Hed för att se hur intresset för fiber var i området. Projektet startades sedan upp under våren 2016. Under 2015 förlade vi fiberkabel tillsammans med vägbelysningsarbeten (Vårgårda kommun) genom samhället. Detta gav oss också möjlighet att bygga fibernät mellan Bagerivägen-Furulundsvägen där vi också förnyat elnätet. I samband med detta förbereddes för vidare fibernät mot Lena hed. dit vi sedan grävt och även vidare mot Sandris och Gillängen.

Vi har ett slangsystem som förlades längs Vittenevägen som användes till fiberförläggning när Lena hed-projektet anslöt dit. Detta band då ihop Östadkulle-Lena hed-Gillängen-Vittene. Flera projekt är uppstartade och i olika skeden runt Lena Stommen och Lena Strömsberg. Dessa kopplas sedan ihop med Östadkulle.

Fly                           

Efter Alingsås Energis arbete i området 2015-2016 förlade vi både högspänningsledning samt fiberslangar mellan Källafors kraftverk och handelsträdgården i Fly. Här anslöt vi ett antal fastigheter längs vägen och vi har nu fått signal fram till Källafors vilket gör att vi kan fortsätta med arbetet fram till kunderna. Vi har grävt klart och stamfibern är på plats.

Området mellan Handelsträdgården mot Säveljung innehåller kablifiering av elnätet samtidigt som vi förlade fiberkabel vilket gör det ganska omfattande men har större vinst för både oss och kunderna i slutändan. Detta jobb var en förutsättning för att kunna gå vidare med Skakeltorp som också var ett område med stort behov av bättre kommunikation. Nästa del blir Holma som ligger längst ut i vårt område.