Bjärke Energi

Våra fiberområden

Här finns vårt fibernät.

 

Sjövik

Vi har sedan vintern 2014 etablerat fibernätet i norra delen av Sjövik. Därifrån har vi påbörjat utbyggnaden genom samhället genom förläggning via Lindåsvägen. Vi finns också på Östad byväg samt i Krokamad.

I december 2016 påbörjades arbetet med att förlägga fiber från samhället mot Kärret. Här saknades under en tid en sträcka med hängfiber som var på plats maj 2018. Därefter kunde fastigheter ändå fram till vår sydligaste del av vårt nätområde börja anslutas. 2017 har vi också grävt i gatorna inne i samhället. Här har det mestadels frästs i asfalten. Under 2019 kommer även en satsning på västra sidan av Östadsvägen att göras.

Lerums kommun byggde om gång- och cykelvägen utmed Sjöviksvägen 2017 där vi lagt med fiberslang på samma gång.

Läs mer på Sjöviks egna sida här på vår hemsida.

Östad/Anten

Området runt Östad har fiber på båda sidor om väg 190. Östad Stiftelse har anslutit eller förberett sina fastigheter för fibernätet vilket också gäller i Hjällnäsområdet. I Anten har vi fiber på västra sidan av väg 190 samt längs banvallen mot Kvarnabo.

Kvarnabo                              

I Kvarnabo finns fibernätet utbrett längs gamla landsvägen. Under 2017 förbättrades elnätet i Björsbo och i samband med det anslöts ett antal villor till fibernätet. Under 2019 kommer telestationen i Kvarnabo att läggas ned. Vi har i god tid förberett för att fibrera området och i juni 2018 skickades information och  beställningsmöjlighet till berörda fastigheter på Gamla Kvarnabovägen. Dock blev det endast 37 % anslutningsgrad i området. Vår detaljplanering är klar och dessutom har arbetet delvis påbörjats då vi samförlagt el och fiber ihop med Skanovas grävning. Även Skepplandavägen kommer att få utskick framöver.

Grandalen                            

På västra sidan om väg 190 har vi under senaste åren haft ett stort jobb med el- och fiberförläggning mellan Jutamossen-Hyttan-Grandalen som kommer att slutföras i början av 2015. Här har en hel del fastigheter fiberanslutit sig.

Gräfsnäs                            

I och runt Gräfsnäs finns fibernätet utbrett. Runt Bäckvägen och Plantskolevägen har vi många anslutningar och där slutfördes arbetet med ett flertal fastigheter under våren 2015. Sedan anslöts även fastigheter på Slottsparksvägen, Kungsallén och Bäckvägen.I området mellan Gamla Kvarnabovägen och Slottsparksvägen kommer vi i samband med va-arbeten och vägbyggnation att förlägga fiberkanalisation för att möjliggöra anslutningar.

Mjölsered   

En hel del fastigheter har fått en fiberanslutning till sin fastighet.

Sollebrunn

Vårt fibernät började med att gå igenom Sollebrunn från söder till norr. Genom gång- och cykelvägsprojekten har vi nått Borrås, Mörlanda och Grunntorp. I Sollebrunn har vi nu fibernät i stort sett hela samhället. Ett stort jobb som påbörjades 2016 och som under 2017 grävdes och anslöt kunder. På de flesta gator återstår endast de som ännu inte grävt sin del ännu.

Vi har idag drygt 200 anslutna kunder i Sollebrunn och ca. 50 som har pågående beställningar. Arbeten pågår och vi ansluter kunder successivt.

Lagmansered-Koberg                       

Vi har förlagt fiberkabel i samband med elarbeten längs RV42 mellan Sollebrunn-Lagmansered och sedan vidare till Koberg genom ett samarbete med Kobergs Godsförvaltnig. Genom detta har vi längs vägen kunnat erbjuda ett flertal fastigheter att ansluta sig till Bjärkefiber.

St Mellby                   

I Mellby har vi en anslutningspunkt vid Holmaberget och därifrån anslutit fastigheter i närområdet och i Bjärlanda. Tack vare gång- och cykelvägen mellan Sollebrunn och Stora Mellby har vi nu förbindelse med Mellby även in i samhället på andra sidan vägen. En utbyggnad mot Jordala-Hede gjordes också 2016. Vi har även fiberanslutit Alingsåshems lägenheter på Skogslyckegatan/Rosenlundsvägen.

Grävarbetet på bl. a. Lindgatan och Skogslyckegatan är klart och kunderna inkopplade. Grävarbetet vid Prästvägen samt till skolan ska utföras av annat grävlag och där pågår planeringen fortfarande.

Gendalen/Glossbo          

Vi har sedan flera år tillbaka fibernät som sträcker sig genom Gendalen längs banvallen. Detta går mot vindkraftverket och sedan vidare mot Glossbo. I Gendalen kommer ett flertal fastigheter att anslutas. Detta har gjorts genom flera mindre delprojekt. Den norra delen blev klar 2015 och viss del av den södra delen startades upp 2016. Berörda fastigheter fick utskick om detta. P.g.a. omständigheter vi inte rådde över fick vi ett stopp i grävarbetet men det har senare slutförts.

I övriga Gendalen pågår planering och beredning.

Många fastigheter i Glossbo har också kunnat anslutas efter grävarbeten i området under 2017.

Magra                

Vi har fibernät till Magra från både Mörlandahållet samt från Bjärlanda. På detta sätt finns vi på båda sidor om vägen samt att vi även är med längs den nya gång- och cykelvägen som byggdes 2014. Från Magra förgrenas sedan fibernätet mot Uplo. Under våren 2016 anslöt vi hus på ena sidan av Rännevägen och sedan lite runtomkring. I november 2018 kommer vi ha en informationsträff för ca 100 hushåll om fortsatt utbyggnad i och runt Magra. Inbjudan skickas till berörda fastigheter.

Långared/Loo/Vänga       

Ett projekt som är vårt största fiberprojekt någonsin startade våren 2014. Innan 2015 fanns inget fibernät alls i området. I mars lades sjökabeln i Anten mellan Kvarnabo och Mjönäs vilket var själva startskottet på projektet. Grävarbeten har varit igång sedan dess i området och förväntas bli klart under 20181. Läs mer på er egen sida här på hemsidan.

Bergstena

Vårt fibernät finns tillgängligt i stora delar av Bergstena. Vi har även ett stort antal anslutna fastigheter i området. 

Östadkulle                 

I oktober 2014 höll vi genom samarbete med ett antal intressenter ett informationsmöte för Lena Hed för att se hur intresset för fiber var i området. Projektet startades sedan upp under våren 2016. Under 2015 förlade vi fiberkabel tillsammans med vägbelysningsarbeten (Vårgårda kommun) genom samhället. Detta gav oss också möjlighet att bygga fibernät mellan Bagerivägen-Furulundsvägen där vi också förnyat elnätet. I samband med detta förbereddes för vidare fibernät mot Lena hed. dit vi sedan grävt och även vidare mot Sandris och Gillängen.

Vi har ett slangsystem som förlades längs Vittenevägen som användes till fiberförläggning när Lena hed-projektet anslöt dit. Detta band då ihop Östadkulle-Lena hed-Gillängen-Vittene.

Fly                           

Efter Alingsås Energis arbete i området 2015-2016 förlade vi både högspänningsledning samt fiberslangar mellan Källafors kraftverk och handelsträdgården i Fly. Här ansluter vi ett antal fastigheter längs vägen.Vi har nu fått signal fram till Källafors vilket gör att vi kan fortsätta med arbetet fram till kunderna. Vi har grävt klart och stamfibern är på plats.

Området mellan Handelsträdgården mot Säveljung innehåller kablifiering av elnätet samtidigt som vi förlade fiberkabel vilket gör det ganska omfattande men har större vinst för både oss och kunderna i slutändan. Detta jobb är en förutsättning innan vi kan gå vidare med Skakeltorp som också är ett område med stort behov av bättre kommunikation.

Jordala-Hede       

Detta är ett område där vår utbyggnad av fibernätet pågår sedan 2017. Projektet med att fiberansluta fastigheter har genererat stort intresse från de boende i området och väldigt många beställningar har inkommit. Mycket av elnätet kommer samtidigt att förbättras under arbetet. Läs mer under er egen sida här på hemsidan.