Fiberprojekt Västerhult-Kopparås-FåglarydApril 2021

Diskussioner har förts med vägföreningen och beslut är taget om att även sätta upp vägbelysning på viss sträcka i området. Vi kommer inom kort att tillsammans märka ut för fundament osv.

Vårt grävlag som ska gräva i området börjar bli klara på sitt nuvarande projekt och väntas starta upp i Västerhult under vecka 18.

Mars 2021

Starten kommer att bli om ett par veckor, troligtvis i april.

Etapp ett kommer att bli el och fiber mellan våra tre transformatorstationer i området. Detta är förutsättningen för att sedan kunna få stabilt elnät hela vägen ut till kunderna samt ett sammanhängande fibernät.

Etapp två blir el och fiber från resp. transformatorstation till kunderna. Här är det inte bestämt i vilken ordning de olika områdena kommer att grävas så det får vi återkomma till. Förhoppningsvis kommer vi att kunna koppla in det nya elnätet successivt men också ansluta kunder till Bjärkefiber i takt med att kunden också grävt klart sin del.

Februari 2021

Projektet är nu klart att köra igång. Kylan kan dock ställa till det för oss men det mesta är förberett för start.

December 2020

Beställningsfasen är nu klar. Planeringen är i stort sett klar och grävstarten kommer allt närmre. Vår grävmaskin som ska arbeta i området är nu på ett annat projekt som ska slutföras efter årsskiftet. Därefter startas grävarbetet upp med en första etapp mellan Västerhult-Kopparås där prioritet ligger på att förstärka elnätet.

November 2020

Hittills har 55% av fastigheterna i området beställt en fiberanslutning. Vi har den 10 november skickat ut påminnelser till övriga för att ge dem chansen att hoppa på tåget för en fiberanslutning om de missat eller glömt av. Planeringen pågår.

Oktober 2020

Utskick till alla fastighetsägare i området med information om Bjärkefiber tillsammans med en beställningsblankett. Sista dag för beställning av fiberanslutning är 31/10.

Planerad grävstart är 2021 och kan komma att utföras i etapper.

Vår personal syns en del i området i samband med planeringen.

Ansökan om bygglov för en ny transformatorstation är inskickat och väntar på godkännande.

2019-2020

Då vi ser att området är i behov av förnyat och säkrare elnät har en grov planering tagits fram. Det är ett relativt stort område där vi ska försöka kablifiera för att minimera väderpåverkande störningar på elleveransen i området. Som vanligt i dessa projekt erbjuds kunderna att ansluta sig till Bjärkefiber.

Under planeringsarbetet tar vi kontakt med många markägare samt söker bygglov och tillstånd där detta krävs.

Först när alla överenskommelser med markägare är klara kan vi meddela hur och var själva grävningen ska ske. Klart är dock att vi kommer att gräva för högspänningskablar mellan våra transformatorstationer i området först för att sedan gå tillbaka och gräva fram lågspänningskablar och fiber till kunderna.

Det gamla luftledningsnätet kommer tillsammans med stolparna att raseras först när det nya elnätet varit i bruk ett tag.