Myndighetsavgifter

På min elräkning i feb finns tre avgifter:
De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.
Elsäkerhetsavgiften (6 kr per elab.) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.
Elberedskapsavgiften (45 kr per elab. och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m.
Nätövervakningsavgiften (3 kr per elab. och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

25 februari 2013
← Se fler inlägg