Information till installatörer av solceller i Bjärke Energis elnät

Innan och under installationen

För att installationen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att Bjärke Energi kontaktas i ett tidigt skede. Här beskrivs rutinen vid anslutning av solcellsanläggningar:

 1. Kund och installatör sänder in föranmälan med tillhörande bilaga som måste undertecknas av både kund och installatör.
 2. Bjärke Energi behandlar föranmälan och ett installationsmedgivande skickas till installatören.
 3. Installatören kan påbörja installationen.
 4. Installatören sänder in färdiganmälan när anläggningen är klar.
 5. Bjärke Energi kontrollerar anläggningen och godkänner eller lämnar anmärkningar.
 6. I samband med godkännande byter Bjärke Energi elmätare då det krävs.
 7. Mätning av produktionen aktiveras. Observera att det kan gå en tid mellan färdiganmälan i punkt 4 och aktivering enligt denna punkt.
 8. Meddelande sänds till elleverantör.
 9. Anläggningen tas i drift.

Tekniska krav på utförande av solcellsinstallation

1.      Krav på utrustningen:

Utrustningen skall vara CE-märkt och uppfylla gällande krav. Växelriktaren ska följa svenska skydds- och inställningsvärden enligt bilaga till föranmälan typ A.                                   

2.      Möjlighet till frånkoppling:

En apparat (arbetsbrytare) för att frånkoppla produktionen från distributionsnätet skall finnas. Åtkomligheten skall överenskommas med nätägaren. (Elinstallationsreglerna

SS 436 40 00, utgåva 3 avsnitt 551.7.6 och 712.536.2)

Mätarskåp utomhus:

Om kunden har mätarskåp enligt standard SS 4300110 utgåva 7 eller senare (2006 och framåt) monterat utomhus kan skåpets huvudbrytare klassas som arbetsbrytare. Brytaren skall vara blockerbar med hänglås. Är skåpet av äldre standard kan det byggas om eller kompletteras med en arbetsbrytare.

Mätarskåp inomhus:

Sitter kundens mätare inomhus bör den flyttas till nytt mätarskåp utomhus, detta är dock inget krav. Väljer kunden att ha mätaren kvar inomhus skall låsbar arbetsbrytare monteras på fasad utomhus, arbetsbrytaren skall vara märkt med följande skylt:

3.      Skyltar och märkning:

För att upprätthålla en god elsäkerhet och arbetsmiljö är det viktigt att solcellsanläggningar är väl uppmärkta och dokumenterade. Följande skyltar skall användas:

 • Vid nätanslutningspunkten
 • Vid elmätaren om den inte sitter vid nätanslutningspunkten.
 • Vid den elcentral där solcellsanläggningen är ansluten.
0668656p

För mer information om märkning i kundens anläggning se Elinstallationsreglerna SS43640 00, utgåva 3, avsnitt 712.514)

4.      Anslutning till elcentral

Solcellsanläggningen skall anslutas till en egen gruppledning utan andra förbrukare. Anslutningen skall göras som en fast installation, lösningar med stickpropp är inte tillåtna.

Trefasig anslutning rekommenderas alltid, anläggningar med effekt över 3kW skall alltid anslutas trefasigt.