Fjärrvärme

panncentral 2

Mitt i Sollebrunns centrum har vi vår panncentral. Därifrån har vi ett fjärrvärmenät som sträcker sig över ett hundratal meter i närområdet och som förser att antal kunder med värme. Vår fjärrvärme drivs genom i första hand pellets men också olja och el vid spetstillfällen. Våra pannor har en installerad effekt på drygt 2 MW. 2013 köptes ytterligare en bit av fastigheten för att möjliggöra större lagerplats för pellets  samt ge en bra förutsättning för ännu en pelletspanna.

Bakgrunden till vår fjärrvärmeverksamhet

Vid mitten av 90-talet fick Bjärke Energi en förfrågan från Alingsås kommun om att köpa den närvärmecentral som finns etablerad och sammanbyggd med det som då var brandstation.

Kommunen hade många år tidigare byggt upp denna ifrån början oljeeldade central för att värma de kommunala och landstingsägda fastigheterna i närområdet. Kommunen hade också i mitten av 80-telet provat att konvertera oljeeldningen till miljövänligare pelletseldning, dock med blandat resultat.

I samband med övertagandet åtog sig Bjärke Energi att försöka återuppta pelletseldning för att minska oljekonsumtionen i Sollebrunn och att från anläggningen också bygga rörledning för att försörja skolan och Bjärkehallen med värme varvid även den oljeeldade centralen på det sättet skulle kunna läggas ned och ersättas med närvärme som främst produceras med pellets.

Båda dessa åtaganden realiserades inom några år efter övertagandet av Bjärke Energi.

Pelletseldning har den stora fördelen att bränslet främst utgörs av rester från skogsindustrin och skogsavverkning, en resurs som annars kunnat gå till spillo. Dessutom kan bränslet över tid anses vara koldioxidneutralt.

Pelletseldad närvärme för att i ett begränsat område försörja anläggningar som har relativt stora värmebehov har ur ett samhällsperspektiv stora fördelar framför andra sätt att värma husen. Visserligen kan ett resonemang om en anläggnings köpta energi för uppvärmning premiera värmepumpar men sådana inne i tätare fastighetsbestånd torde innebära i övrigt omotiverade behov av stora förstärkningsbehov av elnät och transformatorstationer.

Information kring den utredning som gjordes 2019

Detaljplanen för området, den senaste från 1993, anger att verksamheten bl.a. omfattar panncentral.

Överlåtelser av fastigheter i grannskapet har skett under årens lopp men de som då övertagit dessa fastigheter torde ha varit väl medvetna om att det funnits en närvärmecentral i grannskapet.

Bjärke Energi har vid klagomål på buller från panncentral och pelletslossning försökt att minimera dessa olägenheter genom att ljudisolera portar och sätta ljuddämpare på skorstenar. Vidare har anpassning av tider lossning av pellets skett vid sådana tider då det i området ändå förekommer mycket ljud, främst från RV42. Isolerad slang för att minska slammer vid lossning av pellets har också införts.

Under årens lopp har mycket diskussioner förekommit om påstådda ljudolägenheter och det har bl.a. lett till en bullerutredning. Det bästa hade varit om en bullerutredning baserad på faktisk ljudmätning hade kunnat utföras men då pelletslossning och ljudmätning har kunnat ske med hänsyn tagen till bestämmelserna om när lossning får ske har det varit så mycket störande buller från RV42 att sådan mätning inte kunnat genomföras. Utredningen har därför fått baseras på en teoretisk bullerutredning.

Vid lossning av pellets används lastbilens kompressor för att åstadkomma tryckluft som i sin tur ”blåser” in pelletsen i ett förråd. Lastbilens motorljud tillsammans med kompressorn skapar en irriterande ljudmatta och för att komma ifrån detta har Bjärke Energi investerat i en elektrisk kompressor stående i ett isolerat rum inomhus varvid ljudet vid lossning till allra största delen har elimineras.

Då Alingsås kommun accepterat lösningarna kan nästa steg bli att i befintlig huskropp bygga in ytterligare ett pelletsförråd varvid antalet lossningar av pellets från lastbil blir färre.

Vad är fjärrvärme?

Vår branschorganisation Energiföretagen har gjort en kort film som visar vad fjärrvärme är och varför det är bra.