Mikroproducent

Är du producent av el eller vill bli?

För miljön och för klimatet är det viktigt med förnybar energi. Den kan produceras både i stora och små anläggningar, till exempel hemma hos dig. Idag finns ett flertal möjligheter för att producera el. De vanligaste är vindkraftverk, vattenkraft och solceller. Är du intresserad av att bli din egen producent kontaktar du oss så informerar vi gärna dig om hur du ska gå tillväga. I menyn till vänster finns också länken till Energimyndighetens portal för just solcellskunder. Går du i tankar om att sätta upp solceller finns där mycket bra vägledning.

Vad är mikroproduktion?

Med mikroproduktion menas en elproduktionsanläggning som installerats i en anläggning med högst 63 Amperes huvudsäkring och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW. Skatteverkets definition på mikroproduktion är däremot 100 Amperes huvudsäkring.

Hittills har Bjärke Energi inte tagit betalt för mätning eller överföringen av den produktion som matas ut på elnätet. Energimarknadsinspektionen har dock i mars 2023 meddelat att ägare av mindre produktionsanläggningar, 0-1500 kW, ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar som vi har nu innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Det är inte förenligt med EU:s elmarknadsförordning som har företräde framför nationella bestämmelser. Hur tariffen för detta kommer att se ut är nu under utredning.

Inkomstkällor för en mikroproducent

Att satsa på att producera egen el är oftast initierat av att man vill vara självständig i sin elförsörjning och genom att inte köpa någon el för sin tidigare konsumtion ger naturligtvis ett stort kostnadsbortfall. Genom att använda den el du själv producerar slipper du att betala den rörliga delen av nätavgiften men också kostnaden på elavtalet såsom elpris+elcertifikat+energiskatt+moms. De fasta avgifterna på nätavgiften respektive elavtalet påverkas dock inte.

Det finns ju även rena intäkter att erhålla. Om du producerar mer en timme än vad du förbrukar matas överskottet ut på elnätet. Den ersättning som då kan betalas ut är följande:

Vad?Hur mycket?Av vem?
Nätnytta4,0 låglast resp. 8,5 höglast öre/kWhEnl. tariff Bjärke Energi
ElprisPris enligt ditt avtal med din elleverantör.Elleverantören
ElcertifikatPris enligt ditt avtal med din elleverantör.
Ca. 0,75 kr/1000 kWh (hösten -22).
Elleverantören
UrsprungsgarantierPris enligt ditt avtal med din elleverantör. Ingår oftast i punkt 2 Elpris.Elleverantören
Skattereduktion60 öre/kWhSkatteverket. Avdrag genom skattedeklarationen 1 g/år.

Elnätsanslutning

Är du ansluten till elnätet sedan tidigare behöver du inte betala någon ny anslutningsavgift såvida du inte höjer din huvudsäkring. Ditt elnätsabonnemang övergår dock alltid till att bli ett effektabonnemang oavsett säkringsstorlek.

Du får ersättning från oss för den nätnytta din produktion tillför d.v.s. de kWh som du inte använder själv utan matar ut på nätet.

Har din anläggning max 63 A servisledningssäkring (mätarsäkring) betalar du ingen särskild mätavgift för din produktionsanläggning. Har du >=80 A servisledningssäkring betalar du däremot en separat mätavgift.

När du vill sälja din el

Behöver du sälja överskottet av din elproduktion? Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. Gör du inget aktivt val kommer Bjärke Energi att meddela din elleverantör att denna också kommer att få ta emot din produktion.

Skattereduktion på förnybar elproduktion

2015 trädde reglerna kring skattereduktion av mikroproduktion av el i kraft. Detta kan innebära sänkt skatt med upp till 18 000 kr/år.

Dessa regler omfattar anläggningar om max 100 A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat ut på elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår.

Varje år lämnar Bjärke Energi en kontrolluppgift till Skatteverket som avser de mikroproducenter som finns på vårt elnät. Uppgifterna som lämnas är förutom identifikationsuppgifterna även antalet konsumerade kWh samt utmatade kWh som sedan ligger till grund för skattereduktionen. Uppgifterna finns sedan förtryckta på deklarationsblanketten. Du som mikroproducent har en skyldighet att anmäla till oss att du producerar förnybar el. En sådan blankett kan du erhålla från oss.

Elcertifikat

Du kan få elcertifikat för den el du matar ut på elnätet och som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. Du får ett certifikat per 1000 kWh som matas ut. De certifikat du får kan du sedan sälja och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden. Under en längre tid har dock priset varit väldigt lågt. Energimyndigheten tar ut en avgift för certifikatskontot.

Ursprungsgarantier

Du kan även få ursprungsgarantier för den el du matar ut på elnätet.  Du ansöker om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Du får en UG per 1000 kWh som matas ut. De UG du får kan du sedan sälja och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden. Oftast kräver elleverantören som du avtalat med att UG ingår i avtalet med dem. De vill ha dem för att kunna visa från vilka energikällor de köper sin el från.

Cesar

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. Detta ansvarar Energimyndigheten för. I Cesar utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier till anläggningsinnehavaren (kontohavaren). I Cesar finns även statistik över utfärdade och annullerade certifikat.

Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra elcertifikat och ursprungsgarantier elektroniskt till köparen (elhandelsföretaget).

Innan du ansöker om tilldelning av certifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten är det en bra idé att titta på deras film om hur det går till: Energimyndigheten på youtube

När du vill köpa el

Även när du producerar din egen el kan du ibland behöva mer energi än vad ditt kraftverk levererar. Det är inga problem. Den elen köper du av och skriver ett avtal med ett elhandelsbolag. För en mikroproducent är det oftast samma elhandelsföretag som också köper din produktion av dig.

 

Läs mer under följande länkar

Broschyr från Elsäkerhetsverket

Bjärke Energis villkor för producenter