Elproducent

Är du producent av el eller vill bli?

För miljön och för klimatet är det viktigt med förnybar energi. Den kan produceras både i stora och små anläggningar, till exempel hemma hos dig. Idag finns ett flertal möjligheter för att producera el. De vanligaste är vindkraftverk, vattenkraft och solceller. Är du intresserad av att bli din egen producent kontaktar du oss så informerar vi gärna dig om hur du ska gå tillväga. I menyn till vänster finns också länken till Energimyndighetens portal för just solcellskunder. Går du i tankar om att sätta upp solceller finns där mycket bra vägledning.

Vad är mikroproduktion?

Med mikroproduktion menas en elproduktionsanläggning som installerats i en anläggning med högst 63 Amperes huvudsäkring och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW. Skatteverkets definition på mikroproduktion är däremot 100 Amperes huvudsäkring.

Hittills har Bjärke Energi inte tagit betalt för mätning eller överföringen av den produktion som matas ut på elnätet. Energimarknadsinspektionen har dock i mars 2023 meddelat att ägare av mindre produktionsanläggningar, 0-1500 kW, ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar som vi har nu innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Det är inte förenligt med EU:s elmarknadsförordning som har företräde framför nationella bestämmelser. Hur tariffen för detta kommer att se ut är nu under utredning.

Inkomstkällor för en elproducent

Att satsa på att producera egen el är oftast initierat av att man vill vara självständig i sin elförsörjning och genom att inte köpa någon el för sin tidigare konsumtion ger naturligtvis ett stort kostnadsbortfall. Genom att använda den el du själv producerar slipper du att betala den rörliga delen av nätavgiften men också kostnaden på elavtalet såsom elpris+elcertifikat+energiskatt+moms. De fasta avgifterna på nätavgiften respektive elavtalet påverkas dock inte.

Det finns ju även rena intäkter att erhålla. Om du producerar mer en timme än vad du förbrukar matas överskottet ut på elnätet. Den ersättning som då kan betalas ut är följande:

Vad?Hur mycket?Av vem?
Nätnytta4,0 låglast resp. 8,5 höglast öre/kWhEnl. tariff Bjärke Energi
ElprisPris enligt ditt avtal med din elleverantör.Elleverantören
ElcertifikatPris enligt ditt avtal med din elleverantör.
Ca. 1,5 kr/1000 kWh (november -23).
Elleverantören
UrsprungsgarantierPris enligt ditt avtal med din elleverantör. Ingår oftast i punkt 2 Elpris.Elleverantören
Skattereduktion endast mikroproducent60 öre/kWhSkatteverket. Avdrag genom skattedeklarationen 1 g/år.

Avgifter för en elproducent

Efter en EU-dom kommer Sverige inte längre att ha ett undantag från lagen om elnätstariff för elproducenter med en ansluten effekt om högst 1,5 MW. Detta innebär att alla elproducenter kommer att få en nättariff för sin möjlighet att mata ut sitt överskott av el på elnätet. Detta eftersom det annars är övriga kunder som bekostar arbetet med dessa anläggningar.

I första skedet kommer en avgift att tas ut för producenter med >43,5 kW installerad effekt (63A) med preliminär start under första halvåret 2024. För övriga producenter införs avgiften senare. 

Läs gärna Energimarknadsinspektionens text om nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar samt nätavgifter för mikroproducenter.

Elnätsanslutning

Är du ansluten till elnätet sedan tidigare behöver du inte betala någon ny anslutningsavgift såvida du inte höjer din huvudsäkring. Ditt elnätsabonnemang övergår dock alltid till att bli ett abonnemang med normaltariff oavsett säkringsstorlek.

Du får ersättning från oss för den nätnytta din produktion tillför d.v.s. de kWh som du inte använder själv utan matar ut på nätet.

Har din anläggning max 63 A servisledningssäkring (mätarsäkring) betalar du ingen särskild mätavgift för din produktionsanläggning. Har du >=80 A servisledningssäkring betalar du däremot en separat mätavgift.

Vi har en stor tillströmning av ny mikroproduktion ute hos våra kunder. Detta är en marknad som växt otroligt mycket de senaste åren och vi är nu i en situation på vissa ställen i vårt elnätsområde att vi inte kan ta emot kunders utmatning utan att investera i kraftfullare kablar eller stationer med ny teknik. Det förekommer därför att vi nekar nya producenter att mata in energi på elnätet. Däremot går det bra att sätta upp t.ex. solpaneler med produktion endast för eget bruk. Många kunder hör även av sig då de planerar att skaffa ett batteri för utjämning av egen produktion, t.ex. från solpaneler, eller som stöd till Svenska Kraftnäts frekvensmarknad. Samma problematik förekommer ju även för detta så kontrollera med oss om ni går i tankar om att investera i elproduktion eller batteri för att säkerställa att vi kan ta emot er överproduktion!

När du vill sälja din el

Behöver du sälja överskottet av din elproduktion? Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. Gör du inget aktivt val kommer Bjärke Energi att meddela din elleverantör att denna också kommer att få ta emot din produktion.

Skattereduktion på förnybar elproduktion

2015 trädde reglerna kring skattereduktion av mikroproduktion av el i kraft. Detta kan innebära sänkt skatt med upp till 18 000 kr/år.

Dessa regler omfattar anläggningar om max 100 A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat ut på elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår.

Varje år lämnar Bjärke Energi en kontrolluppgift till Skatteverket som avser de mikroproducenter som finns på vårt elnät. Uppgifterna som lämnas är förutom identifikationsuppgifterna även antalet konsumerade kWh samt utmatade kWh som sedan ligger till grund för skattereduktionen. Uppgifterna finns sedan förtryckta på deklarationsblanketten. Du som mikroproducent har en skyldighet att anmäla till oss att du producerar förnybar el. En sådan blankett kan du erhålla från oss.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Du kan få elcertifikat och ursprungsgarantier för den el du matar ut på elnätet och som kan säljas på respektive marknad. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten och får certifikat och ursprungsgaranti per 1000 kWh som matas ut på elnätet. Dessa kan du sedan sälja och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden. Energimyndigheten tar ut en avgift för hanteringen i Cesar som är Sveriges register- och kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. 

När du vill köpa el

Även när du producerar din egen el kan du ibland behöva mer energi än vad ditt kraftverk levererar. Det är inga problem. Den elen köper du av och skriver ett avtal med ett elhandelsbolag. För en mikroproducent är det oftast samma elhandelsföretag som också köper din produktion av dig.

Nätavgift för mikroproducenter

Efter en EU dom finns nu ett beslut som Energimarknadsinspektionen i Sverige har beslutat att följa. Det handlar om att även alla producenter måste betala en elnätsavgift. Bjärke Energi har ännu inte bestämt när en sådan tariff kommer att införas för våra kunder.

 

Läs mer under följande länkar

Broschyr från Elsäkerhetsverket

Bjärke Energis villkor för producenter