Övervakningsplan

EU:s elmarknadsdirektiv syftar bland annat till att säkerställa konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer på elmarknaden. En förutsättning för detta är att monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet hålls isär. Regler om unbundling (åtskillnad) har därför tagits in i den nationella svenska lagstiftningen. Reglerna medför bland annat krav på tydlig uppdelning mellan eldistribution och elhandel.
Elnätsbolag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget säkerställer att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden otillbörligt gynnas och hur denna säkerhet ska förbättras.
Den årliga rapporten ska redovisa de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapportens utformning följer den av Energimarknadsinspektionen (EI) publicerade mallen.

Övervakningsplan_årlig_rapport_2024