Ansluta till elnätet

_MG_0342 web

VILL DU ANSLUTA DIN FASTIGHET TILL ELNÄTET?

För att kunder i Sverige ska få en skälig och rättvis bedömning av hur stor anslutningskostnaden blir har Energimarknadsinspektionen (Ei) skapat en schablonmetod som gäller för alla anslutningar upp t.o.m. 25A huvudsäkring. Metoden utgår från fågelvägsavståndet från den anläggning som ska anslutas till anslutningspunkten i befintligt elnät. Anslutningspunkten är normalt i närmaste transformatorstation men kan i vissa fall där ledig kapacitet finns i elnätet vara en punkt närmare den fastighet som ska anslutas.

För anslutningar över 25A blir det individuell prövning.

Ansökan om offert för elanslutning finns här och mailas till info@bjerke-energi.se.

Offertförfrågan av ny elanslutning eller ändring av befintlig elanslutning

EI:s schablonmetod uppdateras varje år. Avgifterna i tabellen nedan gäller för anslutningar fr.o.m. 1 januari 2024.

Anslutningsavgifter elnät max 25A huvudsäkring
Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen)
Avgift (belopp exkl. moms)Avgift (belopp inkl. moms)
0-200 meter40 000 kr50 000 kr
200-600 meter40 000 kr + 342 kr/m50 000 kr + 427,5 kr/m
600-1200 meter176 800 kr + 810 kr/m221 000 kr + 1012,5 kr/m
1200-1800 meter662 800 kr + 475 kr/m828 500 kr + 593,75 kr/m
>1800 meterIndividuell prövningIndividuell prövning
VILL DU ANSLUTA DIN ELPRODUKTIONSANLÄGGNING TILL ELNÄTET?

Anslutning av elproduktionsanläggning prövas individuellt:

  • Anslutning av produktionsanläggning till befintlig anläggning som avser uttag av el från elnätet och där ingen höjning av mätar- eller huvudsäkring erfordras kan i normalfallet ske. Detta gäller oavsett mätar- eller säkringsstorlek.
  • Anslutning av ny anläggning med max 25A och som främst avser uttag från elnätet och kombineras med en produktionsanläggning, samma regler gäller som i pristabellen ovan. Ingen särskild anslutningsavgift för produktionsanläggningen utgår.
  • Anslutning av produktionsanläggning som främst avser elproduktion <200kW kan medges efter individuell prövning och erläggande av anslutningsavgift.
  • Anslutning av produktionsanläggning som främst avser elproduktion >=200kW kan medges efter individuell prövning och erläggande av anslutningsavgift. Sådan anläggning ansluts till en av produktionsanläggningsinnehavaren ägd nätstation vid anslutningsspänning nominellt 11 kV.
Krav vid elanslutning av produktionsanläggning

RfG (Requirements for Generators) behandlar kraven vid anslutning av elproduktionsanläggningar till elnätet.

RfG är en europeisk förordning som trädde i kraft 2016 och beskriver processerna för att verifiera kraven för elanslutningar av elproduktion. Denna förordning har tagits fram i syfte att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor. Ett annat syfte är att främja elhandeln inom EU.

Olika förutsättning finns inom EU så för det svenska elnätet kompletteras EU-förordning med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2018:2.

Syftet med reglerna är bl.a. att öka försörjningstryggheten och att bidra till en hållbar energiförsörjning.

Beskrivning av de fyra olika typerna av kraftproduktionsmoduler visas i tabellen nedan. Dessa krav gäller för nya och i vissa fall vid modernisering av befintliga elproduktionsanläggningar.

Typ av kraftproduktionsmodulKraftproduktionsmodulens maximala kontinuerliga effektSpänning i anslutningspunkten
Typ ALika med eller högre än 0,8 kWLägre än 110 kV
Typ BLika med eller högre än 1,5 MWLägre än 110 kV
Typ CLika med eller högre än 10 MWLägre än 110 kV
Typ DLika med eller högre än 30 MWLägre än 110 kV
Typ DAllaLika med eller högre än 110 kV

I RfG fastställs också skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos kraftproduktionsanläggningarna på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt, för att skapa lika villkor i hela EU.

Mer information till installatörer av elproduktionsanläggningar i Bjärke Energis elnät hittar ni här.

Länkar för nätanslutning av generatorer (RfG)

Ei – Energimarknadsinspektionen – RfG

Föreskrift EIFS 2018:2

Svenska Kraftnät – Rfg