Din faktura

FRÅN AVLÄSNING TILL FAKTURA

Vi samfakturerar med BestEl och ni får därför elnätskostnaden på faktura från dem. Alla våra elnätsavgifter, fiberavgifter samt fjärrvärmeavgifter faktureras i efterskott.

Så här ser processen ut för att skapa och skicka fakturan hem till dig:

kalender

Röda dagar: Insamling av mätvärden. Direkt efter månadsskiftet börjar vi samla in mätvärden från de ca. 5000 mätare som finns hos våra kunder. Detta görs via elnätet, vårt fibernät samt via GPRS och GSM. För att så många kunder som möjligt ska få en faktura med avlästa uppgifter, istället för beräknade, pågår insamlingen under fem arbetsdagar. Oftast har vi då fått in alla mätvärden.

Blå dagar: Fakturakörning. Alla fakturor gås igenom och skickas för utskrift och postinlämning. Även de som går som e-faktura skickas till banken. Då vi skickar nästan 50.000 fakturor varje år vill vi försöka hålla nere kostnaderna. Därför skickas alla fakturor med b-post vilket tar tre till fem dagar. Om man valt e-faktura eller e-postfaktura får man sin faktura direkt.

Orange dag: Fakturan ska vara framme i kundens brevlåda.

Grön dag: Förfallodagen är minst 15 dagar efter att vi sänt ut fakturan och är som regel sista bankdagen i varje månad.

MYNDIGHETSAVGIFTER

På min elräkning en gång om året finns tre myndighetsavgifter, vad är det?
De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften (11,10 kr per elabonnemang och år) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Elberedskapsavgiften (39,2 kr per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Till uppgifterna hör också att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (4,35 kr per elabonnemang och år) finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

För våra kunder med högspänningsabonnemang ligger avgifterna ovan på 905 kr, 2129 kr samt 870 kr exkl. moms.

KUNDENS TOTALA ELKOSTNADER

De utgifter som svenska elkunder betalar består av tre delar:

  • Kostnaden till elhandelsföretaget, som säljer el till kunden.
  • Kostnaden till elnätsföretaget, som transporterar el till kunden.
  • Kostnaden till samhället i form av skatter och avgifter.

Kunden väljer elhandelsföretag och avtalstyp fritt på en konkurrensutsatt marknad. Vanligast är ett rörligt elpris eller ett tidsbundet pris. Kunden kan inte välja elnätsföretag, för varje område finns ett elnätsföretag med ensamrätt att distribuera elen där. Svenska kunder betalar också energiskatt på el, moms, avgifter för så kallade elcertifikat och vissa myndighetskostnader.