Bjärke Energi

Tariffer

 

 

Hur bestäms våra tariffer?

Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är den reglerad. Energimarknadsinspektionen (EI) har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga och att leveransen av el sker med god kvalitet. Det görs genom att EI granskar de totala intäkterna för varje elnätsföretag.
2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att Bjärke Energi har fått en ram för hur mycket vi totalt får ta ut av våra kunder under en viss period.
Intäktsramen är satt så att vi ska få skälig täckning för våra kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.
Bjärke Energi har inte tagit ut hela den av EI tillåtna intäkten för den senaste avslutade perioden 2012-2015. Detta eftersom strävan för våra ägare är att hålla en låg tariff istället för en hög avkastning. Den nuvarande perioden 2016-2019 innehåller en stor förändring i de underlagsberäkningarna som görs för att få fram hur mycket intäkter vi får ansöka om. Det gäller nämligen inte bara att kvaliteten och leveranssäkerheten ska vara bra utan nu har även åldern på elnätet lagts in som en parameter. Ju nyare nät desto större möjlighet till högre intäkter för elnäten. Detta ska ses som ett incitament att förnya sitt elnät där det är gammalt då EI anser att där är en av de största riskerna för leveranssäkerheten i nätet. I bilden ovan kan ni jämföra den tillåtna intäkten och den budgeterade intäkten för 2018.

Nättariffer 2020

De nya nättarifferna nedan börjar att gälla 2020-02-01.

Säkrings- och effekttariff

Sedan ett flertal år tillbaka har vi flyttat över anläggningar med ett traditionellt säkringsabonnemang till effektabonnemang. Detta görs som ett led i vår strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har effektabonnemang betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet medan ett säkringsabonnemang betalas med en fast årsavgift oavsett hur nyttjandet av nätet ser ut.

Inom de närmaste åren kommer även anläggningar med både 20 A samt 16 A att läggas över på effekttariff. Vill du redan nu få koll på hur elanvändningen ser ut hos dig kan du få dina timvärden publicerade på Mina Sidor. Där kan du hålla koll samt direkt se om dina ev. justeringar eller förändringar leder till ett jämnare uttag.

Läs mer om effekt i menyn till vänster.

Energiskatt

Förbrukning fr.o.m. 2018-01-01 debiteras energiskatt från elnätsbolaget istället för genom elavtalet som tidigare.

Allmänt

Vi tillämpar bestämmelser enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 HSPNÄT 2012 Näringsidkare samt NÄT 2012 konsument. Du kan läsa mer om effekt i detta dokument: Informationsblad – effekt och energi

 

Säkringsabonnemang fr.o.m. 2020-02-01

MätarsäkringFast avgift kr/år Rörlig avgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
16 lgh2 0002 50026,0032,50
163 9504 937,518,0022,50
206 4008 00015,0018,75

 

Säkringsabonnemang t.o.m. 2020-01-31

MätarsäkringFast avgift kr/år Rörlig avgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
16 lgh2 0002 50026,0032,50
163 9504 937,517,6022,00
206 4008 00014,7018,38

Lägenhet avser bostadslägenhet i flerbostadshus med gemensam servicesäkring och med minst tre stycken abonnemang tecknade. Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och och elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 3 + 9,5 + 45 = 57,5 kr, moms tillkommer. Byggabonnemang kan tecknas för tillfälligt abonnemang, längst 1 år, vid behov av el till byggnation etc.

 

Tariffer för våra producenter

Nätnyttoersättning till
samtliga producenter
Exkl. momsInkl. moms
Öre/kWh-3,10-3,87

Nätnytta är en ersättning som producenten erhåller för den produktion som matas ut på elnätet.

 

Mätavgift för producenter,
lågspänning >63 A
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år8401 050
Mätavgift för producenter,
högspänning
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år6 6008 250

Mätavgiften är en tariff som producenten betalar för att bekosta kostnaden för mätningen och avräkning mot elnätet.