Nätavgifter

Hur bestäms våra elnätsavgifter?

Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är den reglerad. Energimarknadsinspektionen (EI) har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga och att leveransen av el sker med god kvalitet. Det görs genom att EI granskar de totala intäkterna för varje elnätsföretag.
2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att Bjärke Energi har fått en ram för hur mycket vi totalt får ta ut av våra kunder under en viss period.
Intäktsramen är satt så att vi ska få skälig täckning för våra kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.
Bjärke Energi har inte tagit ut hela den av EI tillåtna intäkten för varken första perioden 2012-2015 eller den senaste avslutade perioden 2016-2019. Detta eftersom strävan för våra ägare är att hålla en låg tariff istället för en hög avkastning. Inför perioden 2016-2019 presenterades en stor förändring i de underlagsberäkningarna som görs för att få fram hur mycket intäkter vi får ansöka om. Det gällde nämligen inte bara att kvaliteten och leveranssäkerheten skulle vara bra utan även åldern på elnätet har lagts in som en parameter. Ju nyare nät desto större möjlighet till högre intäkter för elnäten. Detta ska ses som ett incitament att förnya sitt elnät där det är gammalt då EI anser att där är en av de största riskerna för leveranssäkerheten i nätet. I bilden ovan kan ni jämföra den tillåtna intäkten och den uttagna intäkten för 2022.

Nätavgifter 2024

De nya nätavgifterna börjar att gälla 2024-01-01. Avgiften debiteras månadsvis i efterskott.

Säkrings- och normaltariff

Sedan ett flertal år tillbaka har vi flyttat över anläggningar från ett traditionellt säkringsabonnemang till abonnemang med en effektkomponent i, kallat normaltariff. Detta görs som ett led i vår strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har normaltariff betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet medan ett säkringsabonnemang betalas med en fast årsavgift oavsett hur nyttjandet av nätet ser ut.

Inom de närmaste åren kommer anläggningar med 16 A att läggas över på normaltariff. Övriga är sedan 2024-01-01 redan överförda i olika etapper. Vill du redan nu få koll på hur elanvändningen ser ut hos dig kan du få dina timvärden publicerade på Mina Sidor. Där kan du hålla koll samt direkt se om dina ev. justeringar eller förändringar leder till ett jämnare uttag.

Läs mer om effekt i menyn till vänster.

Allmänt

Vi tillämpar bestämmelser enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 Högspänning (rev), NÄT 2012 Näringsidkare (rev), Slutlig-NÄT 2012 Konsument (rev 2)

Du kan läsa mer om effekt i detta dokument: Informationsblad – effekt och energi