Tariffer

Hur bestäms våra tariffer?

Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är den reglerad. Energimarknadsinspektionen (EI) har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga och att leveransen av el sker med god kvalitet. Det görs genom att EI granskar de totala intäkterna för varje elnätsföretag.
2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att Bjärke Energi har fått en ram för hur mycket vi totalt får ta ut av våra kunder under en viss period.
Intäktsramen är satt så att vi ska få skälig täckning för våra kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.
Bjärke Energi har inte tagit ut hela den av EI tillåtna intäkten för varken första perioden 2012-2015 eller den senaste avslutade perioden 2016-2019. Detta eftersom strävan för våra ägare är att hålla en låg tariff istället för en hög avkastning. Inför perioden 2016-2019 presenterades en stor förändring i de underlagsberäkningarna som görs för att få fram hur mycket intäkter vi får ansöka om. Det gällde nämligen inte bara att kvaliteten och leveranssäkerheten skulle vara bra utan även åldern på elnätet har lagts in som en parameter. Ju nyare nät desto större möjlighet till högre intäkter för elnäten. Detta ska ses som ett incitament att förnya sitt elnät där det är gammalt då EI anser att där är en av de största riskerna för leveranssäkerheten i nätet. I bilden ovan kan ni jämföra den tillåtna intäkten och den budgeterade intäkten för 2020.

Nättariffer 2022

De nya nättarifferna nedan börjar att gälla 2022-02-01. Nätavgiften debiteras månadsvis i efterskott.

Säkrings- och normaltariff

Sedan ett flertal år tillbaka har vi flyttat över anläggningar med ett traditionellt säkringsabonnemang till effektabonnemang. Detta görs som ett led i vår strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har effektabonnemang betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet medan ett säkringsabonnemang betalas med en fast årsavgift oavsett hur nyttjandet av nätet ser ut.

Inom de närmaste åren kommer även anläggningar med både 20 A samt 16 A att läggas över på normaltariff. Vill du redan nu få koll på hur elanvändningen ser ut hos dig kan du få dina timvärden publicerade på Mina Sidor. Där kan du hålla koll samt direkt se om dina ev. justeringar eller förändringar leder till ett jämnare uttag.

Läs mer om effekt i menyn till vänster.

Energiskatt

Förbrukning fr.o.m. 2018-01-01 debiteras energiskatt från elnätsbolaget istället för genom elavtalet som tidigare.

Allmänt

Vi tillämpar bestämmelser enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 HSPNÄT 2012 Näringsidkare samt NÄT 2012 konsument. Du kan läsa mer om effekt i detta dokument: Informationsblad – effekt och energi

Säkringsabonnemang

Fr.o.m. 2022-02-01

MätarsäkringFast avgift kr/år Överföringsavgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
16 lgh2 1502 687,527,8034,75
164 2005 25019,8024,75
206 8008 50016,3020,38

Nuvarande tariff

MätarsäkringFast avgift kr/år Överföringsavgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
16 lgh2 0002 50027,8034,75
163 9504 937,519,8024,75
206 4508 062,516,3020,38

Lägenhet avser bostadslägenhet i flerbostadshus med gemensam servissäkring, ett fastighetsabonnemang och med minst tre stycken abonnemang tecknade. Uppvärmning av lägenheterna och varmvattenberedning sker gemensamt via fastighetsägarens försorg.
Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 4,35 + 10,20 + 39,2 = 53,75 kr, moms tillkommer. Byggabonnemang kan tecknas för tillfälligt abonnemang, längst 1 år, vid behov av el till byggnation etc.

Tariffer för våra producenter

Nätnyttoersättning till
samtliga producenter
fr.o.m. 2021-02-01
Låglast
Övrig tid än Höglast
Exkl. moms
Låglast
Övrig tid än Höglast
Inkl. moms
Höglast
Mån-Fre
kl. 06-22
Nov-Mars
Exkl. moms
Höglast
Mån-Fre
kl. 06-22
Nov-Mars
Inkl. moms
Öre/kWh-1,60-2,00-5,60-7,00

Nätnytta är en ersättning som producenten erhåller för den produktion som matas ut på elnätet.

Mätavgift för producenter,
lågspänning >63 A
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år8401 050
Mätavgift för producenter,
högspänning
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år6 6008 250

Mätavgiften är en tariff som producenten betalar för att bekosta kostnaden för mätningen och avräkning mot elnätet.