Bjärke Energi

Tariffer

 

 

Hur bestäms våra tariffer?

Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är den reglerad. Energimarknadsinspektionen (EI) har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga och att leveransen av el sker med god kvalitet. Det görs genom att EI granskar de totala intäkterna för varje elnätsföretag.
2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att Bjärke Energi har fått en ram för hur mycket vi totalt får ta ut av våra kunder under en viss period.
Intäktsramen är satt så att vi ska få skälig täckning för våra kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.
Bjärke Energi har inte tagit ut hela den av EI tillåtna intäkten för den senaste avslutade perioden 2012-2015. Detta eftersom strävan för våra ägare är att hålla en låg tariff istället för en hög avkastning. Den nuvarande perioden 2016-2019 innehåller en stor förändring i de underlagsberäkningarna som görs för att få fram hur mycket intäkter vi får ansöka om. Det gäller nämligen inte bara att kvaliteten och leveranssäkerheten ska vara bra utan nu har även åldern på elnätet lagts in som en parameter. Ju nyare nät desto större möjlighet till högre intäkter för elnäten. Detta ska ses som ett incitament att förnya sitt elnät där det är gammalt då EI anser att där är en av de största riskerna för leveranssäkerheten i nätet. I bilden ovan kan ni jämföra den tillåtna intäkten och den budgeterade intäkten för 2018.

 

Nättariffer 2018

De nya nättarifferna nedan börjar att gälla 2018-02-01.

 

Effekttariff

2015 flyttades alla kunder med 25 A huvudsäkring över till effektabonnemang, precis som vi gjort tidigare med både 35 A, 50 A o.s.v. Detta gjordes som ett led i vår strävan att få en mer rättvis prissättning. Anläggningen som har effektabonnemang betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet. Detta kommer att göra att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag till skillnad från gamla säkringstariffen som har en månadsavgift som är lika stor under hela året. För att hålla koll på ditt uttag som effektkund kan du ta ut statistik från Mina Sidor där du kan se dina timvärden och följa din kurva under året.

Så småningom kommer även anläggningar med både 20 A samt 16 A att läggas över på effekttariff och efter 1 januari 2017 nytecknas inte längre säkringsabonnemang 20 A och 16 A, t.v. kommer dock 16 A säkringsabonnemang för lägenhet att finnas kvar. Observera att vid en säkringsförändring (höjning/sänkning), oavsett Amperestorlek, läggs  anläggningen på effekttariff.

Energiskatt

Förbrukning fr.o.m. 2018-01-01 debiteras energiskatt från elnätsbolaget istället för genom elavtalet som tidigare.

Allmänt

Vi tillämpar bestämmelser enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev) konsument, NÄT 2012 N (rev) näringsidkare samt NÄT 2012 H (rev) högspänningskunder. Du kan läsa mer om effekt i detta dokument: Informationsblad – effekt och energi

 

Säkringsabonnemang

MätarsäkringFast avgift kr/år Rörlig avgiftöre/kWh
Ampere (A)Exkl. momsInkl. momsExkl. momsInkl. moms
16 lgh1 9002 37526,0032,50
163 7504 687,517,6022,00
206 0507 562,514,7018,38

Lägenhet avser bostadslägenhet i flerbostadshus med gemensam servicesäkring och med minst tre stycken abonnemang tecknade. Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och och elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 3 + 9,5 + 45 = 57,5 kr, moms tillkommer. Byggabonnemang kan tecknas för tillfälligt abonnemang, längst 1 år, vid behov av el till byggnation etc.

 

Effekttariffer lågspänning 0,4 kV

    0,4 kV-tariff N4
exkl. momsinkl. moms
Fast avgift =<63Akr/år1 3001 625
Fast avgift >63Akr/år4 3005 375
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån100125
april-oktkr/kW/mån6075,00
Energiavgiftnov-marsöre/kWh7,409,25
april-oktöre/kWh6,708,38

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 3 + 9,5 + 45 = 57,5 kr moms tillkommer.

 

Effekttariffer högspänning 10 kV

    10 kV-tariff N4
exkl. momsinkl. moms
Fast avgiftkr/år21 00026 250
Effektavgiftnov-marskr/kW/mån85106,25
april-oktkr/kW/mån5062,50
Energiavgiftnov-marsöre/kWh6,98,63
april-oktöre/kWh6,27,75

Effektavgiften beräknas som högsta uppmätta effektvärdet under respektive månad, detta värde multipliceras med effektavgiften för respektive månad.

Statliga avgifter till Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket samt elberedskapsavgift till Svenska Kraftnät med för närvarande 750 + 600 + 2477= 3827 moms tillkommer.

 

Tariffer för våra producenter

NätnyttoersättningExkl. momsInkl. moms
Öre/kWh-3,10-3,87

Nätnytta är en ersättning som producenten erhåller för den produktion som matas ut på elnätet.

 

Mätavgift för producenter >63 A
(44,5 kW - 1,5 MW)
Exkl. momsInkl. moms
Kr/år6 6008 250

Mätavgiften är en tariff som producenten betalar för att bekosta kostnaden för mätningen och avräkning mot elnätet.