Myndighetsavgifter på fakturan

I februari eller mars finns tre myndighetsavgifter med på fakturan. Dessa är Bjärke Energi ålagda att fakturera kunderna och sedan överföra till elsäkerhetsverket varje år. De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

Elsäkerhetsavgift

6 kronor per elabonnemang och år finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. De är således inte skattefinansierade.

Elberedskapsavgift

45 kronor per elabonnemang och år finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft vilket omfattar landets 200- och 400 kilovoltsledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m.

Nätövervakningsavgift

3 kronor per elabonnemang och år. Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

12 februari 2014
← Se fler inlägg