Skattereduktion för mikroproducenter

Den 1 januari 2015 träder de nya reglerna kring skattereduktion av mikroproduktion av el i kraft. Detta innebär en sänkt skatt med 18 000 kr/år.

Finansdepartementet har bekräftat att reglerna om skattereduktion för mikroproduktion har antagits av riksdagen. De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh.

Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår.

För elbranschen medför reglerna bland annat en så kallad mottagningsplikt som innebär att det elhandelsföretag som säljer el till mikroproducenten i uttagspunkten är skyldigt att ta emot den el mikroproducenten levererar in på nätet i samma punkt. Mottagningsplikten gäller dock inte om mikroproducenten avtalat med någon annan om att ta emot elen.

Vidare får elnätsföretaget en skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket
avseende hur många kWh som matats in i och tagits ut i anslutningspunkten under året samt anslutningspunktens identifikationsuppgifter.
Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller förutsatt att mikroproducenten anmält till elnätsföretaget att denne producerar förnybar el i punkten.

 

16 december 2014
← Se fler inlägg